Bảng Giá Hosting Linux
 

HK1
36.000 đ/tháng

HK2
63.000 đ/tháng
HK3
90.000 đ/tháng
HK4
135.000 đ/tháng
HK5
160.000 đ/tháng
HK6
250.000 đ/tháng
HK7
380.000 đ/tháng
HK8
490.000 đ/tháng

300MB

Dung lượng

600MB

Dung lượng

800MB

Dung lượng

1.100MB

Dung lượng

1.500MB

Dung lượng

3.000MB

Dung lượng

5.000MB

Dung lượng

7.000MB

Dung lượng

5GB

Băng thông

15GB

Băng thông

Unlimited

Băng thông

Unlimited

Băng thông

Unlimited

Băng thông

Unlimited

Băng thông

Unlimited

Băng thông

Unlimited

Băng thông

10

Địa chỉ Email

15

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

20

Địa chỉ Email

0

Addon Domain

0

Addon Domain

0

Addon Domain

1

Addon Domain

2

Addon Domain

3

Addon Domain

4

Addon Domain

5

Addon Domain

3

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Sub Domain

3

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

Unlimited

Park/Alias

Domain

1

My SQL

1

My SQL

3

My SQL

5

My SQL

7

My SQL

9

My SQL

11

My SQL

15

My SQL